Mesačné archívy: apríl 2012

Nedeľná prechádzka okolím kláštora

Veľkonočné obdobie je obdobím radosti z nového života, ktorý nám priniesol Zmŕtvychvstalý Kristus. Túto radosť ohlasuje celé stvorenie.

Motýľ pri kostole

Po dlhom období zimného ticha sa všetko opäť prebúdza k životu.

Domáci a hostia
Rozkvitnutý kláštor

Okolie Sampora pozýva pridať sa k radosti.

Pasienky

Na jednej strane všetko kvitne, kým hory ešte spomínajú na zimu.

Kláštor a Veľká Fatra
Jarná krása
Medzi slnkom a mesiacom
Jarná krása

Cesty a cestičky sú nezvyčajne vyzdobené.

Cesta

Aj uprostred lesa…

Jar v lese

…možno nájsť znaky nového života.

Jar v lese

Každá nedeľná rekreácia vedie späť do Božieho domu.

Cesta na Sampor

V kláštore je miesto nielen pre mníchov…

Pri kláštornom hospodárstve

…ale aj pre ďalších obyvateľov, radujúcich sa zo života.

Kláštorné ovce
Kláštorné ovce

Mariánska úcta

Kvietky pri kláštoreMariánska úcta je dokonalou cestou, aby sme prišli ku Kristovi a spojili sa s ním. (…) 
Najvyšší zostúpil dokonale a božsky skrze Máriu až k nám, nič nestratiac zo svojho Božstva ani zo svojej svätosti a aj nám je skrze ňu možné vystupovať k Najvyššiemu bez akejkoľvek obavy.
Neobsiahly dal sa dokonale pojať a obsiahnuť Máriou, bez najmenšej straty svojej nesmiernosti, a preto aj my, bez akejkoľvek výnimky sa musíme nechať dokonale obsiahnuť a viesť touto pokornou Pannou.
Nedostupný sa k nám priblížil, tesne, dokonale, áno i osobne sa spojil s naším človečenstvom skrze Máriu, bez najmenšej ujmy svojej velebnosti. Skrze Máriu sa môžeme i my priblížiť k Bohu a dokonale, tesne sa spojiť s jeho velebnosťou bez strachu, že budeme odmietnutí. Konečne Ten, ktorý je, ráčil prísť k tomu, čo nie je a učiniť, aby to, čo nie je, stalo sa bohom v Tom, ktorý je. Urobil to dokonale, úplne sa dal a podrobil pokornej Panne Márii, neprestanúc byť v čase Tým, ktorý je v celej večnosti. Práve tak my skrze Máriu hoci nie sme nič, môžeme sa stať podobnými Bohu milosťou a slávou, ak sa jej dáme tak dokonale a úplne, aby sme boli nič sami sebe a všetko v nej, bez obavy, že zablúdime.
(…)
Mariánska úcta, ktorej učím, nie je nová, je veľmi dávna. Nemožno presne označiť, kedy sa začína. Predsa je však isté, že v Cirkvi nachádzame jej stopy už mnoho storočí.  Sv. Odilo, opát v Cluny, ktorý žil okolo roku 1040, bol z jedným prvých, ktorí ju verejne konali vo Francúzsku, ako sa uvádza v jeho životopise. Kardinál Peter Damiani hovorí, že roku 1036 blahoslavený Marin, jeho brat sa úplne zasvätil Panne Márii v prítomnosti svojho spovedníka veľmi povzbudzujúcim spôsobom.
— sv. Ľudovít Mária Grignion de Montfort, O pravej úcte k Pane Márii

Kvietky pri kláštore

Nový život

Samporská jar by Benediktíni Sampor

Každý, kto je zbožný a bohabojný, nech sa osvieži a teší z tejto krásnej a skvelej slávnosti. Kto je verný služobník, nech vojde s plesaním do radosti svojho Pána. Kto sa pôstom unavil, nech teraz prijme odmenu. Kto pracoval od prvej hodiny, nech dnes prijme spravodlivú mzdu. Kto prišiel po tretej hodine, nech oslavuje s vďakou. Kto prišiel až po šiestej hodine, nech nepochybuje, lebo nebude ukrátený. Kto váhal až do deviatej hodiny, nech pristúpi bez obáv a strachu. A kto stihol prísť až o jedenástej hodine, nech sa nebojí, že váhal, lebo Vládca je štedrý a prijme posledného robotníka ako prvého. Uspokojí toho, čo prišiel o jedenástej hodine práve tak, ako toho, čo pracoval od prvej hodiny. K poslednému je milosrdný a k prvému láskavý. Onomu dáva a tamtoho obdarúva. Prijíma skutky a víta úmysly. Preto vojdite všetci do radosti svojho Pána. I prví i druhí, prijmite mzdu. Bohatí a chudobní, spoločne sa radujte. Vy, ktorí ste vytrvali, i vy, nedbanliví, uctite si tento deň. Stôl je plný, jedzte všetci. Pokrm je pripravený, nech nikto neodchádza hladný. Všetci majte účasť na hostine viery, prijmite všetci bohatstvo dobroty. Nikto nech sa neponosuje na nedostatok, lebo prišlo spoločné kráľovstvo. Nikto nech sa nezarmucuje nad previneniami, lebo z hrobu zažiarilo odpustenie. Nech sa nik nebojí smrti, lebo Spasiteľova smrť nás oslobodila. Zničil ju ten, ktorého zajala. On zostúpil do predpeklia a peklu odňal korisť. A peklo sa zarmútilo, keď skúsilo jeho telo. Prorok Izaiáš to videl a zvolal: Peklo bolo plné trpkosti, keď sa tam dole s tebou stretlo. Bolo plné trpkosti, lebo bolo odstavené, bolo plné trpkosti, lebo bolo porazené, bolo plné trpkosti, lebo bolo potupené a zosadené, bolo plné trpkosti, lebo bolo spútané. Prijalo telo a pripadlo Bohu. Prijalo zem a zrazilo sa s nebom. Prijalo to, čo videlo, a padlo do toho, čo nevidelo. Smrť, kde je tvoj osteň? Peklo, kde je tvoje víťazstvo? Kristus vstal z mŕtvych a ty si porazené. Kristus vstal z mŕtvych a padli démoni. Kristus vstal z mŕtvych a radujú sa anjeli. Kristus vstal z mŕtvych a vládne život. Kristus vstal z mŕtvych a nikto nezostal v hrobe. Hľa, Kristus vstal z mŕtvych a stal sa prvým medzi zosnutými. Jemu sláva a moc na veky vekov! Amen.
Sv. Ján Zlatoústy: Poučné slovo na svätý a svetlý deň slávneho a spasiteľného vzkriesenia Krista, nášho Boha. (Prevzaté z grkat.nfo.sk)

Pohľad na Veľkonočné trojdnie

Veľkonočné trojdnie v našom kláštore sa teší veľkej obľube. Naši hostia i príležitostní návštevníci mali možnosť zúčastniť sa nielen na obvyklých Eucharistických sláveniach, ale aj na liturgii hodín, ktorá sa u nás koná podľa najstarších tradícií.

Liturgické slávenia týchto najvýznamnejších dní v roku sú neobyčajne bohaté, keďže počas nich opäť prežívame tajomstvo nášho vykúpenia, nasledujúc Krista od večeradla cez kríž, až po vzkriesenie. Farby, svetlo i hudba pomáhajú naplno zakúsiť Božie dielo v dejinách spásy sveta i nás samých.

„Kristus, to vieme sami, naozaj z mŕtvych vstal. Zmiluj sa nad nami, Kristus, náš kráľ!“

— Veľkonočná sekvencia 

Láska môže uchopiť Boha

Rozumné stvorenia ako ľudia a anjeli vlastnia dve základné schopnosti: poznávaciu silu a milujúcu silu. Nik nemôže plne obsiahnuť nestvoreného Boha svojím poznaním; ale každý ho môže, rôznym spôsobom, plne uchopiť láskou. Skutočne toto je nekončiaci zázrak lásky: že jedna milujúca osoba, skrze svoju lásku, môže uchopiť Boha, ktorého bytie napĺňa a presahuje celé stvorenie. A toto úžasné dielo lásky pokračuje navždy, lebo ten, koho milujeme, je večný. Ktokoľvek má milosť oceniť pravdu toho o čom hovorím, nech si vezme moje slová k srdcu, lebo zakúsiť túto lásku je radosťou večného života, kým stratiť ju je večným trápením.
Ten, kto si s pomocou Božej milosti uvedomí ustavičné pohyby vôle a naučí sa smerovať ich k Bohu nikdy nebude ukrátený o zakúsenie čohosi z nebeských radostí už v tomto živote a v budúcom ich zaiste vychutná naplno. Teraz už vidíš prečo ťa nabádam k tomuto duchovnému dielu? Dal by si sa naň prirodzene, ak by človek nebol zhrešil, lebo človek bol stvorený pre lásku a všetko ostatné bolo stvorené, aby bola láska možná. Každopádne, dielom kontemplatívnej lásky bude človek uzdravený. Zlyhajúc v tomto diele sa prepadá hlbšie do hriechu, stále ďalej a ďalej od Boha, ale vytrvajúc v ňom postupne povstáva z hriechu a rastie v božskej blízkosti.
Anonym (14. stor.): Oblak nepoznania (The Cloude of Unknowyng), úryvok zo 4. kap.

Čo je toto za stránku?

Monachos je nová stránka na našom internetovom sídle, ktorá chce poskytnúť viac, než bežné informácie o benediktínoch, či aktuálne správy. Prostredníctvom tejto stránky chceme umožniť všetkým záujemcom nahliadnuť trochu hlbšie do mníšskej duchovnosti a života. Pre niekoho to môže byť pozvaním k návšteve nášho kláštora, pre niekoho ďalšia možnosť ostať s nami v kontakte a pre niekoho inšpirácia, či pomoc v hľadaní správnej cesty.
Keďže táto stránka chce byť odrazom mníšskeho života, jej obsah nebude presne naplánovaný. Objaviť sa tu môže všeličo — citát, či fotografia, alebo povzbudivé slovo. Možno to bude veľmi aktuálne, možno to bude „z iného sveta“ a možno to bude výsostne aktuálne len pre niekoho. Každý príspevok bude označený kľúčovými slovami a tak sa bude dať vyhľadať aj neskôr podľa zaradenia, no tiež podľa času uverejnenia.
Príspevky na tejto stránke sa objavia na našom účte na Twitteri a môžete ich odoberať aj prostredníctvom technológie Atom/RSS. Príslušné linky sú na dolnej strane stránky. Každý článok umožňuje pridať vlastný komentár, no jeho zverejnenie bude závisieť od správcu stránky. Ak by ste mali nejaký nápad ohľadom tejto novej stránky, napíšte nám na adresu: webmaster@benediktini.sk, alebo pridajte komentár.