Archív značiek: jar

Nedeľná prechádzka okolím kláštora

Veľkonočné obdobie je obdobím radosti z nového života, ktorý nám priniesol Zmŕtvychvstalý Kristus. Túto radosť ohlasuje celé stvorenie.

Motýľ pri kostole

Po dlhom období zimného ticha sa všetko opäť prebúdza k životu.

Domáci a hostia
Rozkvitnutý kláštor

Okolie Sampora pozýva pridať sa k radosti.

Pasienky

Na jednej strane všetko kvitne, kým hory ešte spomínajú na zimu.

Kláštor a Veľká Fatra
Jarná krása
Medzi slnkom a mesiacom
Jarná krása

Cesty a cestičky sú nezvyčajne vyzdobené.

Cesta

Aj uprostred lesa…

Jar v lese

…možno nájsť znaky nového života.

Jar v lese

Každá nedeľná rekreácia vedie späť do Božieho domu.

Cesta na Sampor

V kláštore je miesto nielen pre mníchov…

Pri kláštornom hospodárstve

…ale aj pre ďalších obyvateľov, radujúcich sa zo života.

Kláštorné ovce
Kláštorné ovce

Nový život

Samporská jar by Benediktíni Sampor

Každý, kto je zbožný a bohabojný, nech sa osvieži a teší z tejto krásnej a skvelej slávnosti. Kto je verný služobník, nech vojde s plesaním do radosti svojho Pána. Kto sa pôstom unavil, nech teraz prijme odmenu. Kto pracoval od prvej hodiny, nech dnes prijme spravodlivú mzdu. Kto prišiel po tretej hodine, nech oslavuje s vďakou. Kto prišiel až po šiestej hodine, nech nepochybuje, lebo nebude ukrátený. Kto váhal až do deviatej hodiny, nech pristúpi bez obáv a strachu. A kto stihol prísť až o jedenástej hodine, nech sa nebojí, že váhal, lebo Vládca je štedrý a prijme posledného robotníka ako prvého. Uspokojí toho, čo prišiel o jedenástej hodine práve tak, ako toho, čo pracoval od prvej hodiny. K poslednému je milosrdný a k prvému láskavý. Onomu dáva a tamtoho obdarúva. Prijíma skutky a víta úmysly. Preto vojdite všetci do radosti svojho Pána. I prví i druhí, prijmite mzdu. Bohatí a chudobní, spoločne sa radujte. Vy, ktorí ste vytrvali, i vy, nedbanliví, uctite si tento deň. Stôl je plný, jedzte všetci. Pokrm je pripravený, nech nikto neodchádza hladný. Všetci majte účasť na hostine viery, prijmite všetci bohatstvo dobroty. Nikto nech sa neponosuje na nedostatok, lebo prišlo spoločné kráľovstvo. Nikto nech sa nezarmucuje nad previneniami, lebo z hrobu zažiarilo odpustenie. Nech sa nik nebojí smrti, lebo Spasiteľova smrť nás oslobodila. Zničil ju ten, ktorého zajala. On zostúpil do predpeklia a peklu odňal korisť. A peklo sa zarmútilo, keď skúsilo jeho telo. Prorok Izaiáš to videl a zvolal: Peklo bolo plné trpkosti, keď sa tam dole s tebou stretlo. Bolo plné trpkosti, lebo bolo odstavené, bolo plné trpkosti, lebo bolo porazené, bolo plné trpkosti, lebo bolo potupené a zosadené, bolo plné trpkosti, lebo bolo spútané. Prijalo telo a pripadlo Bohu. Prijalo zem a zrazilo sa s nebom. Prijalo to, čo videlo, a padlo do toho, čo nevidelo. Smrť, kde je tvoj osteň? Peklo, kde je tvoje víťazstvo? Kristus vstal z mŕtvych a ty si porazené. Kristus vstal z mŕtvych a padli démoni. Kristus vstal z mŕtvych a radujú sa anjeli. Kristus vstal z mŕtvych a vládne život. Kristus vstal z mŕtvych a nikto nezostal v hrobe. Hľa, Kristus vstal z mŕtvych a stal sa prvým medzi zosnutými. Jemu sláva a moc na veky vekov! Amen.
Sv. Ján Zlatoústy: Poučné slovo na svätý a svetlý deň slávneho a spasiteľného vzkriesenia Krista, nášho Boha. (Prevzaté z grkat.nfo.sk)