Archív značiek: milosť

Aj viera pochádza od Pána

Vrabčiak… Apoštoli si tak dôkladne uvedomovali, že všetko, čo súvisí so spásou im bolo dané Pánom, že dokonca prosili Pána o samu vieru, hovoriac: Daj nám vieru; keďže si nevedeli predstaviť, že by ju mohli získať vlastnou vôľou, ale verili, že ju získajú zadarmo ako dar od Boha. Koniec koncov, sám Pôvodca spásy človeka nás učí aká vetchá, slabá a nedostatočná by bola naša viera, ak by nebola upvenená Božou pomocou, keď hovorí Petrovi: Šimon, Šimon, hľa Satan túžil získať ťa, aby ťa mohol preosiať ako pšenicu. Ale ja som sa modlil k Otcovi, aby tvoja viera nezlyhala. A na inom mieste, keď sám človek videl, že jeho viera je hnaná vlnami nevery na skaly, ktoré by spôsobili strašné stroskotanie, a prosil tohto Pána, aby pomohol jeho viere, hovoriac: Pane, pomôž mojej nevere.
Tak dôkladne si teda títo apoštoli a ľudia Evanjelia uvedomovali, že všetko dobré sa zdokonaľuje Božou pomocou, a nepredstavovali si, že by mohli zachovať svoju vieru bez poškvrny vlastnou silou, alebo vôľou, že sa modlili, aby im túto milosť udelil Pán. A ak v Petrovom prípade bola potrebná Pánova pomoc, aby neupadol, kto by bol tak trúfalý a slepý, že by si myslel, že si ju uchráni bez každodennej pomoci Pána? Zvlášť ak sám Pán jasne hovorí v Evanjeliu: „Ako ratolesť nemôže priniesť ovocie, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne.“ A opäť: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ Ako hlúpe a opovážlivé by bolo pripisovať dobré skutky vlastnej umnosti a nie Božej milosti a pomoci, je vidieť jasne z Pánovej reči, v ktorej povedal, že nikto nemôže priniesť ovocie Ducha bez inšpirácie a spolupráce. Lebo každý dobrý dar a každý dokonalý dar je zhora, zostupujúc od Otca svetiel. A Zachariáš tiež hovorí: Čokoľvek dobré patrí jemu, a čo je vynikajúce je od neho. A tak blažený Apoštol ustavične hovorí: Čo máš, čo si nedostal? Ale ak si dostal, prečo sa chvasceš, akoby si nebol dostal?
— sv. Ján Kasián, Rozhovory, III, 16.

Láska môže uchopiť Boha

Rozumné stvorenia ako ľudia a anjeli vlastnia dve základné schopnosti: poznávaciu silu a milujúcu silu. Nik nemôže plne obsiahnuť nestvoreného Boha svojím poznaním; ale každý ho môže, rôznym spôsobom, plne uchopiť láskou. Skutočne toto je nekončiaci zázrak lásky: že jedna milujúca osoba, skrze svoju lásku, môže uchopiť Boha, ktorého bytie napĺňa a presahuje celé stvorenie. A toto úžasné dielo lásky pokračuje navždy, lebo ten, koho milujeme, je večný. Ktokoľvek má milosť oceniť pravdu toho o čom hovorím, nech si vezme moje slová k srdcu, lebo zakúsiť túto lásku je radosťou večného života, kým stratiť ju je večným trápením.
Ten, kto si s pomocou Božej milosti uvedomí ustavičné pohyby vôle a naučí sa smerovať ich k Bohu nikdy nebude ukrátený o zakúsenie čohosi z nebeských radostí už v tomto živote a v budúcom ich zaiste vychutná naplno. Teraz už vidíš prečo ťa nabádam k tomuto duchovnému dielu? Dal by si sa naň prirodzene, ak by človek nebol zhrešil, lebo človek bol stvorený pre lásku a všetko ostatné bolo stvorené, aby bola láska možná. Každopádne, dielom kontemplatívnej lásky bude človek uzdravený. Zlyhajúc v tomto diele sa prepadá hlbšie do hriechu, stále ďalej a ďalej od Boha, ale vytrvajúc v ňom postupne povstáva z hriechu a rastie v božskej blízkosti.
Anonym (14. stor.): Oblak nepoznania (The Cloude of Unknowyng), úryvok zo 4. kap.