Archív kategorií: Liturgické texty

Povýšenie svätého Kríža

old_Folio_156v_300
Keď perzský kráľ Chosroes okupoval Egypt a Afriku v posledných rokoch vlády cisára Fócia a zaujal Jeruzalem, pozabíjal mnoho tisíc kresťanov a Pánov kríž, ktorý na vrchu Kalvárie postavila Helena, odniesol do Perzie. A tak Heraklius, nástupca Fócia, zasiahnutý útrapami a nešťastiami vojny, žiadal mier. Avšak Fócius, spitý víťazstvami, naň nechcel pristúpiť, ani s nečestnými podmienkami. Preto sa v tejto krajnej situácii obrátil Herkalius na Boha a úprimne žiadal jeho pomoc vo vytrvalých pôstoch a modlitbách. Keď sa potom na jeho pokyn zhromaždilo vojsko a stretlo s nepriateľom, porazil troch Chosroesových vojvodcov s ich vojmi.
Chosroes, zdrvený porážkou, sa dal na útek, pričom počas príprav na prekročenie Tigrisu ustanovil svojho syna Medarsa za spoluvládcu. Lenže Siroes, Chosroesov starší syn, zosnoval v tejto situácii úklady, aby zabil otca i brata. Keď po návrate obidvoch do vlasti vykonal svoj plán, žiadal od Heraklea uznanie svojej vlády, pričom prijal podmienky, medzi ktorými bolo aj navrátenie Pánovho kríža.
Tak sa po štrnástich rokoch, čo bol v perzskej moci, vrátil Kríž naspäť. Keď ho pri návrate do Jeruzalema Heraklius s veľkou pompou niesol na svojich ramenách na ten vrch, kde ho vyniesol Spasiteľ, udial sa slávny zázrak. Heraklius, ozdobený zlatom a drahokamami, sa snažil prejsť cez bránu, ktorá viedla na vrch Kalvárie. No čím viac sa snažil, tým viac mu čosi bránilo.
Heraklius i tí, čo ho sprevádzali, boli vecou nemálo zaskočení a prekvapení. Vtedy prehovoril Zachariáš, Jeruzalemský patriarcha: „Pozri, cisár, či možno v tejto triumfálnej ozdobe napodobniť chudobu a pokoru Ježiša Krista.“ Vtedy Heraklius zložil bohatý odev, sňal si sandále a v prostom odeve poľahky prešiel celú cestu a na Kalvárii postavil Kríž na tom istom mieste, odkiaľ ho vzali peržania. A tak sa sviatok Povýšenia svätého Kríža, ktorý sa v tento deň každoročne slávieval, okrášlil spomienkou na túto udalosť, keď Heraklius uložil Kríž na tom mieste, kde bol kedysi postavený pre Spasiteľa.
— Breviarium monasticum, lekcie V-VIII nočných vigílií sviatku Povýšenia svätého Kríža.

Svätí pustovníci Andrej-Svorad a Benedikt

old_Svorad-Benadik_0

Jedného času zbojníci, ktorých tlupy zväčša samoty obývajú, stretli sa v hore. Keď došlo medzi nimi k bitke, jedného z nich veľmi poranili. Po skončení ruvačky, pretože druhovia raneného nijako nechceli v hore zanechať, poradiac sa rozhodli, že ho zanesú do cely spomenutého muža Andreja, ktorého chýr hol známy široko ďaleko. Ale keď od miesta boli ešte ďaleko, zbojník na ceste umrel. Priniesli ho však do pustovne – bola už polnoc – a zložili ho v nej. Keď ho chceli pochovať, mŕtvy zrazu začal dýchať a vstávať. Keď však tí, čo tam boli, veľmi naľakaní zo strachu utekali, vzkriesený volal ich naspäť hovoriac: Nebojte sa, bratia, a neutekajte! Svätý Svorad ma totiž vzkriesil k životu. Keď však oni od radosti plakali a prosili aby s nimi odišiel, povedal, že nikdy z tej cely neodíde, ale navždy tam Bohu a svätému Svoradovi slúžiť bude. I učinil teda, čo sľúbil, a ostal tam až do svojej smrti.
— Maurus: Legenda o svätom Andrejovi-Svoradovi a Benediktovi (časť), In: Antológia staršej slovenskej literatúry, Bratislava : Veda, 1981.
Kto by sa chcel dozvedieť viac, ako len toto malé svedectvo, môže si prečítať dnešné druhé čítanie z Posvätného čítania Liturgie hodín: www.breviar.sk.

Slávnosť svätého Benedikta

Radostný deň veľkého vodcu,
nesúceho dary nového svetla,
pripomíname dnešný deň.

Zbožná myseľ obsiahne milosť;
čo sa prednáša navonok,
znie tiež vo vrúcnom srdci.

Obdivujme toho,
kto podobný patriarchom
kráča stúpajúcim chodníkom.

Nespočetné potomstvo
ho robí akoby slnkom,
prepodobným Abrahámovi.

Keď vidíš posluhujúceho havrana,
poznaj v ňom Eliáša,
skrývajúceho sa v malej jaskyni.

Spoznaj v ňom Elizea,
keď z hlbín rieky
vyvoláva sekeru.

Pozorná myseľ v ňom vidí
Jozefa, žiariaceho mravmi
i Jakuba vidiaceho budúce veci.

Nech pamätá na svoj ľud
a privedie nás do trvalých
večných radostí Krista.

Amen. Aleluja.
— Voľný preklad latinskej sekvencie na slávnosť sv. Benedikta (16. stor.?). Tento text je alúziou na príbehy opísané v 2. knihe Dialógov sv. Gregora Veľkého.

Návšteva Panny Márie

old_visitation12

Keď k nám prišiel Vykupiteľ nášho rodu, prišiel najprv k svojmu priateľovi Jánovi, keď bol ešte v lone matky. Keď ho Ján z lona do lona uvidel, rušiac hranice prirodzenosti, zvolal: Vidím Pána, ktorý určil hranice prirodzenosti, a nečakám na čas narodenia. Nepotrebujem deväť mesiacov, lebo ten, ktorý je večný, je už teraz vo mne. Vyjdem z tohto temného príbytku a v krátkosti ohlásim poznanie obdivuhodných vecí. Som znakom: naznačujem príchod Krista. Som roh: oznámim prítomnosť Božieho Syna v tele. Zatrúbim na roh: jazykom otca budem žehnať a rozviažem ho, aby hovoril. Zatrúbim na roh a rozhýbem materské lono.
Vidíš, ó milovaný, aké je to nové a obdivuhodné tajomstvo. Ešte sa nenarodil a už takmer začal hovoriť. Ešte sa nezjavil, a už siaha po daroch. Ešte sa mu nedovolilo volať a už ho počuť skrze skutky. Ešte nevedie svoj život a už ohlasuje Boha. Ešte neuvidel svetlo a už ukazuje na slnko. Ešte sa nenarodil a už sa ponáhľa, aby bol predchodcom. Nedokázal sa udržať v Pánovej prítomnosti, nemohol zniesť hranice prirodzenosti, ale skúsil prelomiť väzenie lona a usiloval sa naznačiť príchod Spasiteľa. Vraví: prichádza ten, čo láme okovy a čo mám ja sedieť zviazaný a zdržovať sa, aby som tak ostal? Prichádza Slovo, aby obnovilo všetko a ja mám ostať zavretý? Vyjdem, predídem a ohlásim všetkým: Hľa Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.
Ale povedz nám, Ján, keď si ešte stále v temnote matkinho lona, ako môžeš vidieť a počuť? Ako môžeš nazerať božské veci? Ako sa môžeš veseliť a radovať? Je to veľké tajomstvo, vraví, a presahuje ľudské chápanie. Je vhodné, aby som priniesol nové veci do prirodzenosti kvôli tomu, ktorý ju prišiel obnoviť tým, čo je nad prirodzenosťou.
Vidím, aj keď som v lone, lebo z lona na mňa žiari slnko spravodlivosti. Ušami vnímam, lebo sa mám narodiť ako hlas veľkého Slova. Volám, lebo hľadím na jednorodeného Syna Otca, zaodeného v tele. Jasám, lebo vidím Tvorcu všetkého, ako prijíma tvárnosť človeka. Skáčem od radosti, lebo spoznávam vteleného Vykupiteľa sveta. Predchádzam jeho príchod a nakoľko je to možné vám ho ohlasujem.
— sv. Ján Zlatoústy, Reč na sviatok Návštevy Panny Márie (Breviarium monasticum)

Narodenie svätého Jána Krstiteľa

De ventre matris meæ vocavit me Dominus in nomine meo: et posuit os meum ut gladium acutum: sub tegumento manus suæ protexit me, et posuit me quasi sagittam electam.

Z lona mojej matky ma Pán povolal po mene a ústa mi dal ako ostrý meč, ochránil ma pod odením svojej ruky, a urobil ma akoby vybraným šípom.
— Introitus omše slávnosti Narodenia sv. Jána Krstiteľa.

Priusquam te formarem in utero, novi te: et antequam exires de ventre, sanctificavi te.

Skôr než som ťa stvárnil v lone, poznal som ťa: a prv než si vyšiel z útrob som ťa posvätil.
— Graduál omše slávnosti Narodenia  sv. Jána Krstiteľa.

Litánie o svätom Benediktovi

Nasledujúci text pochádza z knižného vydania Reguly sv. Benedikta z roku 1645 a možno ho použiť pre súkromnú potrebu. Ponúkame vám ho aj v PDF formáte, ktorý možno obojstranne vytlačiť na stranu formátu A4 a zložiť na dvojstránku.

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh,

Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Božia rodička,
Svätá Panna panien,
Svätá Mária, zrkadlo mníšskej dokonalosti,
Svätý otec Benedikt,
Milovník čistoty,
Milovník trpezlivosti,
Milovník kresťanskej lásky,
Milovník všetkých čností,
Dobrý utešiteľ zarmútených,
Láskavý milovník blížnych,
Dobrý strážca svojich bratov,
Napodobniteľ Ježiša Krista,
Milovník Kríža,
Ty, ktorý si pohrdol svetom,
Ty, ktorý si odmietol všetko dočasné,
Ty, ktorý si pohrdol svetskými dobrami,
Poraziteľ falošných démonov,
Vodca svätého vojska,
Pôvodca benediktínskeho rádu,
Obnoviteľ mníšskeho života,
Učiteľ disciplíny,
Zrkadlo dokonalosti,
Hviezda rehoľného života,
Okrasa Katolíckej cirkvi,
Regula chudoby,
Kvet čistoty,
Učiteľ poslušnosti,
Učiteľ rozlišovania,
Príklad pokory,
Vzor odriekania,
Učiteľ mlčanlivosti,
Kvet zbožnosti,
Kvet nábožnosti,
Kvet svätosti,
Ozdoba všetkej počestnosti,
Svetlo oddanosti,
Svetlo modlitby,
Svetlo kontemplácie,
Príklad tvojich bratov,
Príklad nábožnosti,
Príklad všetkých čností,
Chrám Svätého Ducha,
Ochranca tých, čo ťa vzývajú,
Ochranca tvojho rádu,
Patriarcha mníchov,
Otec tebe oddaných veriacich,
Kriesiteľ mŕtvych,
Vykonávateľ zázrakov,
Pripočítaný k patriarchom,
Rovný prorokom,
Nasledovník apoštolov,
Podobný mučeníkom,
Perla opátov,
Napodobiteľ pustovníkov,
Sláva vyznavačov,
Spoločník panien,
Spoluobčan všetkých svätých,
Víťaz nad pokušeniami,
Víťaz nad démonmi,

Od všetkého zlého, ochraňuj nás, Pane.
Od zanedbávania tvojich príkazov,
Od prestúpenia našich sľubov,
Od náporu všetkého zla,
Skrze sväté obrátenie nášho otca Benedikta,
Skrze príklad jeho života,
Skrze jeho svätú chudobu,
Skrze jeho horiacu lásku,
Skrze jeho preveľkú čistotu,
Skrze jeho hlbokú pokoru,
Skrze jeho vrúcne modlitby,
Skrze jeho sväté pôsty,
Skrze jeho svätú mlčanlivosť,
Skrze jeho obdivuhodné odriekanie,
Skrze jeho zásluhy a príhovor,

My hriešnici, prosíme ťa, vyslyš nás.
Aby si v nás rozlial a upevnil dokonalosť tvojej lásky,
Aby si nám udelil dokonalé umŕtvenie zmyselnosti a svojvôle,
Aby si nám udelil pravý kresťanský život podľa príkladu Reguly svätého Benedikta,
Aby si nás upevnil a posilnil v plnení povinností nášho stavu,
Aby si nám pomáhal stále rásť v čnostiach,
Aby si stále rozmnožoval a viedol benediktínsky rád,
Aby si nám udelil vytrvalosť v tvojej svätej službe,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Oroduj za nás, svätý otec Benedikt.
R. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Všemohúci večný Bože, ty si nám slávnym príkladom svätého opáta Benedikta ukázal víťaznú cestu pokory; daj, prosíme, aby sme bez omylu kráčali cestou tebe milej poslušnosti, ktorou nás tento ctihodný otec predišiel. Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.