Mesačné archívy: jún 2012

Skúšky

Sušiak v daždiPetrovi boli najprv odovzdané kľúče, ale potom mu bolo dovolené upadnúť do hriechu zapretím Krista; a takto bola jeho pýcha pokorená jeho pádom. Nebuď teda prekvapený, keď po dosiahnutí kľúčov duchovného poznania upadneš do rôznych zlých myšlienok. Oslavuj nášho Pána, lebo len on sám je múdry: takýmito prekážkami v nás krotí predsudky, ktoré máme tendenciu cítiť, kvôli nášmu pokroku v poznaní Boha. Skúšky a pokušenia sú opratami, ktorými Boh vo svojej prozreteľnosti krotí našu ľudskú aroganciu.
Často takto Boh odníma svoje požehnania od nás, podobne ako Jóbovi odňal bohatstvo: „Pán dal, Pán vzal.“ (Jób 1, 21) Ale je rovnako pravdivé, že Boh od nás odníme aj prekážky, ktoré nám postavil. „Požehnania i prekážky pochádzajú od Boha“ (Sir 11, 14). On spôsobil, že musíme znášať protivenstvá, ale on nám tiež dá večnú radosť a slávu.
(…)
Môže sa stať, že človek bude po istý čas osvietený a občerstvený Božou milosťou a potom mu bude táto milosť odňatá. Toto ho vnútorne zmätie a on začne šomrať. Namiesto toho, aby sa snažil znovu získať uistenie o spáse prostredníctvom vytrvalej modlitby, stratí trpezlivosť a vzdá sa. Takto sa podobá žobrákovi, ktorý prijal almužnu z paláca a cíti sa odvrhnutý, pretože ho neprosili, aby vstúpil dovnútra a večeral s kráľom.
— sv. Ján Karpathos, Texty pre mníchov v Indii, 62-63. 70

Poznanie nadúva, láska buduje

V záhradeNehovor: ‚Neviem čo je správne, takže ma nemôžu obviniť z nesprávneho konania‘. Lebo keby si vykonal všetko dobro, o ktorom vieš, hneď by ti bolo jasné čo treba robiť ďalej — akoby si prechádzal v dome z izby do izby. Nijako ti nepomôže vedieť čo príde neskôr, ak nevykonáš to, čo treba vykonať predtým. Pretože poznanie bez skutkov ‚nadúva‘, ale ‚láska buduje‘, pretože ‚trpezlivo všetko prijíma‘ (I Kor 8, 1; 13, 7).
— Sv. Marek askéta, O duchovnom zákone, 84.

Narodenie svätého Jána Krstiteľa

De ventre matris meæ vocavit me Dominus in nomine meo: et posuit os meum ut gladium acutum: sub tegumento manus suæ protexit me, et posuit me quasi sagittam electam.

Z lona mojej matky ma Pán povolal po mene a ústa mi dal ako ostrý meč, ochránil ma pod odením svojej ruky, a urobil ma akoby vybraným šípom.
— Introitus omše slávnosti Narodenia sv. Jána Krstiteľa.

Priusquam te formarem in utero, novi te: et antequam exires de ventre, sanctificavi te.

Skôr než som ťa stvárnil v lone, poznal som ťa: a prv než si vyšiel z útrob som ťa posvätil.
— Graduál omše slávnosti Narodenia  sv. Jána Krstiteľa.

Blahoslavený mních

Ranné brieždenie

Zopakujem to, čo som už hovoril na inom mieste: blahoslavený je intelekt*, ktorý je počas modlitby úplne oslobodený od [vonkajších] foriem.
Blahoslavený je intelekt, ktorý bez roztržitosti v modlitbe dosahuje ešte väčšiu túžbu po Bohu.
Blahoslavený je intelekt, ktorý je počas modlitby slobodný od materiálnosti a vyzlečený z každého jej vlastníctva.
Blahoslavený je intelekt, ktorý počas modlitby dosiahol úplnú slobodu od zmyslovosti.
Blahoslavený je mních, ktorý pokladá každého človeka za Boha, po Bohu.
Blahoslavený je mních, ktorý hľadí s veľkou radosťou na spásu a pokrok každého, ako keby boli jeho vlastnými.
Blahoslavený je mních, ktorý pokladá seba samého za „vyvrheľa pre všetkých“ (1 Kor 4, 13)
Mních je ten, kto je oddelený od všetkých a zjednotený so všetkými.
Mních je ten, kto pokladá seba za spojeného s každým človekom, keďže vidí seba v každom.
Človek, ktorý zasvätí svoje prvé myšlienky Bohu, dosiahol dokonalú modlitbu.
Ak sa chceš modliť ako mních, vyhýbaj sa každej lži a neprisahaj. Ináč budeš márne vyzerať ako niekto, kým nie si.
Ak sa chceš modliť v duchu, odpútaj sa od tela a žiaden oblak ťa počas modlitby nezatemní.
Zver Bohu potreby svojho tela a bude jasné, že si mu zveril aj potreby svojho ducha.
(…)
Pokiaľ sa človek úplne neobráti skrze pokánie, bude pre neho múdrejšie, ak si bude stále pripomínať svoje hriechy s ľútosťou a pamätať na večný oheň, ktorý si spravodlivo zasluhujú.
Ak sa človek, stále zamotaný do hriechu a hnevu, nehanebne odváži siahnuť po poznaní božských vecí, alebo sa len pokúsi o nemateriálnu modlitbu, zaslúži si pokarhanie Apoštola; pretože je pre neho nebezpečné modliť sa s holou a nepokrytou hlavou. Taká duša, hovorí, má mať ‚závoj na hlave kvôli anjelom,‘ ktorí sú prítomní (porov. 1 Kor 11, 5-7) a byť zaodená v náležitej úcte a pokore.
Tak ako vytrvalé pozeranie do slnka v jeho poludňajšom jase nevylieči človeka s chorým zrakom, tak ani falošná prax modlitby — ktorú treba správne konať v duchu a pravde — nijako neprospeje vášnivému a nečistému intelektu; práve naopak, taká prax vyprovokuje Boží hnev proti intelektu.

— Evagrios pustovník, O modlitbe, 117-129. 145-146
Poznámka: Intelekt (νους – nous; intellectus) označuje najvyššiu mohutnosť v človeku, s ktorou (za podmienky, že je očistený) poznáva Boha, alebo vnútorné princípy stvorených vecí, prostredníctvom priameho, alebo duchovného poznávania. Intelekt treba odlíšiť od rozumu (ratio), keďže intelekt neformuluje abstraktné koncepty, ani neprichádza k poznaniu prostredníctvom deduktívnych postupov, ale poznáva pravdu prostredníctvom bezprostrednej skúsenosti. Intelekt možno nazvať „orgánom kontemplácie“, či „okom srdca“ (Makarios Veľký).

Pôst a pohostinnosť

Parené buchtyV Skétis raz prikázali: „Tento týždeň sa postite a potom slávte Paschu.“ Vtedy náhodou prišli za abba Mojžišom bratia z Egypta a on im pripravil trocha varenej zeleniny. Keď jeho susedia uvideli dym, ohlásili klerikom: „Vidíte: Mojžiš porušil prikázanie otcov a uvaril si doma jedlo.“ Oni povedali: „Keď príde, povieme mu to.“ Prišla sobota a keďže klerici poznali veľké životné zásady abba Mojžiša, povedali mu pred ľudom: „Abba Mojžiš, porušil si ľudské príkazy, ale naplnil si Božie.“
— Apoftegmy (tématická zbierka) XIII, 4

Litánie o svätom Benediktovi

Nasledujúci text pochádza z knižného vydania Reguly sv. Benedikta z roku 1645 a možno ho použiť pre súkromnú potrebu. Ponúkame vám ho aj v PDF formáte, ktorý možno obojstranne vytlačiť na stranu formátu A4 a zložiť na dvojstránku.

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh,

Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Božia rodička,
Svätá Panna panien,
Svätá Mária, zrkadlo mníšskej dokonalosti,
Svätý otec Benedikt,
Milovník čistoty,
Milovník trpezlivosti,
Milovník kresťanskej lásky,
Milovník všetkých čností,
Dobrý utešiteľ zarmútených,
Láskavý milovník blížnych,
Dobrý strážca svojich bratov,
Napodobniteľ Ježiša Krista,
Milovník Kríža,
Ty, ktorý si pohrdol svetom,
Ty, ktorý si odmietol všetko dočasné,
Ty, ktorý si pohrdol svetskými dobrami,
Poraziteľ falošných démonov,
Vodca svätého vojska,
Pôvodca benediktínskeho rádu,
Obnoviteľ mníšskeho života,
Učiteľ disciplíny,
Zrkadlo dokonalosti,
Hviezda rehoľného života,
Okrasa Katolíckej cirkvi,
Regula chudoby,
Kvet čistoty,
Učiteľ poslušnosti,
Učiteľ rozlišovania,
Príklad pokory,
Vzor odriekania,
Učiteľ mlčanlivosti,
Kvet zbožnosti,
Kvet nábožnosti,
Kvet svätosti,
Ozdoba všetkej počestnosti,
Svetlo oddanosti,
Svetlo modlitby,
Svetlo kontemplácie,
Príklad tvojich bratov,
Príklad nábožnosti,
Príklad všetkých čností,
Chrám Svätého Ducha,
Ochranca tých, čo ťa vzývajú,
Ochranca tvojho rádu,
Patriarcha mníchov,
Otec tebe oddaných veriacich,
Kriesiteľ mŕtvych,
Vykonávateľ zázrakov,
Pripočítaný k patriarchom,
Rovný prorokom,
Nasledovník apoštolov,
Podobný mučeníkom,
Perla opátov,
Napodobiteľ pustovníkov,
Sláva vyznavačov,
Spoločník panien,
Spoluobčan všetkých svätých,
Víťaz nad pokušeniami,
Víťaz nad démonmi,

Od všetkého zlého, ochraňuj nás, Pane.
Od zanedbávania tvojich príkazov,
Od prestúpenia našich sľubov,
Od náporu všetkého zla,
Skrze sväté obrátenie nášho otca Benedikta,
Skrze príklad jeho života,
Skrze jeho svätú chudobu,
Skrze jeho horiacu lásku,
Skrze jeho preveľkú čistotu,
Skrze jeho hlbokú pokoru,
Skrze jeho vrúcne modlitby,
Skrze jeho sväté pôsty,
Skrze jeho svätú mlčanlivosť,
Skrze jeho obdivuhodné odriekanie,
Skrze jeho zásluhy a príhovor,

My hriešnici, prosíme ťa, vyslyš nás.
Aby si v nás rozlial a upevnil dokonalosť tvojej lásky,
Aby si nám udelil dokonalé umŕtvenie zmyselnosti a svojvôle,
Aby si nám udelil pravý kresťanský život podľa príkladu Reguly svätého Benedikta,
Aby si nás upevnil a posilnil v plnení povinností nášho stavu,
Aby si nám pomáhal stále rásť v čnostiach,
Aby si stále rozmnožoval a viedol benediktínsky rád,
Aby si nám udelil vytrvalosť v tvojej svätej službe,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Oroduj za nás, svätý otec Benedikt.
R. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Všemohúci večný Bože, ty si nám slávnym príkladom svätého opáta Benedikta ukázal víťaznú cestu pokory; daj, prosíme, aby sme bez omylu kráčali cestou tebe milej poslušnosti, ktorou nás tento ctihodný otec predišiel. Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

Nedeľné ráno

Každá nedeľa v našom kláštore začína včaššie ako iné dni. Už o tretej hodine sa kláštorný chrám rozozvučí spevom Nočných vigílií. Ďalším liturgickým slávením sú až Ranné chvály o siedmej hodine. Prestávka medzi týmito modlitbami ofícia je zvláštnym časom. Nielen v kláštore, ale aj navôkol panuje neobyčajné ticho a pokoj. Niet divu, že sám sv. Benedikt odporúča využiť tento čas „na rozjímanie o tom, čo si potrebujú [mnísi] osvojiť zo žaltára alebo z čítaní“ (RB 8, 3). Dnešná nedeľa má však ešte jednu zvláštnosť: najskorší východ slnka v tomto roku. Hoci večer sa ešte bude ďalej predlžovať, rána už budú len kratšie. A tak hoci čas našich prvých nedeľných modlitieb môže byť pre niekoho „hlbokou nocou“, pri východe z chóru nás už čakajú rozožínajúce ranné zore za oknami krížovej chodby a už počas samotného slávenia počuť v kostole nielen mníchov, ale aj spev budiaceho sa vtáctva. Pozývame vás na malú rannú prechádzku po kláštore v tomto zvláštnom čase.
Spolu so spevavcami počuť jemné zvuky našich usilovných polievacích pomocníkov.

Polievanie

Z paše budú mať radosť najmä naše ovce, ktoré ešte stále spokojne odpočívajú.

Tiché hospodárstvo

Voda je nielen na pastvisku — ale všade, kde čosi rastie. Akoby sa celá záhrada pripravovala na príchod letných lúčov ranného slnka.

Rosa

Ešteže sa do záhrady dá prejsť aj po suchu. Margarétky sa prizerajú na okoloidúcich.

Schody do záhrady

Na hospodárstve zatiaľ panuje pokoj…

Tiché hospodárstvo

…no svetlá v kláštore svedčia, že nie všetci v tomto čase spia.

Kuchyňa skoro ráno

Kláštorná brána ostáva zatvorená, no vychádzajúce slnko vyvrieť nemôže. Presne ako v liturgii, ktorá nám každé nedeľné ráno pripomína víťazstvo Krista nad „bránami pekla“.

Brána pred východom slnka

Svetlo slnka vyháňa tmu zo všetkých kútov kláštora.

Krížová chodba pri východe slnka

Všetko sa rýchlo odieva do nových farieb…

Ranné slnko na kláštore
Ranné slnko na kláštore 2

Brat Marián víta nový deň v kuchyni. Hostí je veľa a nedeľný obed musí byť vždy slávnostný.

Príprava obeda

Východ slnka nedá spať ani našej „zveri“. Brat Ladislav Mária už skoro ráno ženie naše ugágané husi na rannú pašu.

Pastier a husi

Brat Michal Mária zatiaľ využíva ranný čas na čítanie Svätého písma.

Lectio

Ako sa do ranného ticha čoraz viac primiešavajú ďalšie a ďalšie zvuky a slnko stúpa čoraz vyššie, zazvoní brat Svorad Mária na modlitbu Ranných chvál.

Pulsator

To už brat Ladislav Mária pripravuje všetko potrebné na spoločné modlitby.

Príprava na liturgiu

Jedenásť mníchov sa postupne schádza v chóre, aby mohli začať ofícium na oslavu Zmŕtvychvstalého.

Do chóru

Po ňom sa všetci vyberajú do refektára. O. Vladimír (vpravo) a o. Jozef si nedajú cestou ujsť pohľad do slnkom zaliatej záhrady.

Po Ranných chválach

Po duchovnom pokrme sa do nového dňa treba nasýtiť aj telesne. Bratia Ľudovít Mária (vzadu) a Svorad Mária si pochutnávajú na raňajkách.

Pri raňajkách