Archív značiek: modlitby

Litánie o svätom Benediktovi

Nasledujúci text pochádza z knižného vydania Reguly sv. Benedikta z roku 1645 a možno ho použiť pre súkromnú potrebu. Ponúkame vám ho aj v PDF formáte, ktorý možno obojstranne vytlačiť na stranu formátu A4 a zložiť na dvojstránku.

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh,

Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Božia rodička,
Svätá Panna panien,
Svätá Mária, zrkadlo mníšskej dokonalosti,
Svätý otec Benedikt,
Milovník čistoty,
Milovník trpezlivosti,
Milovník kresťanskej lásky,
Milovník všetkých čností,
Dobrý utešiteľ zarmútených,
Láskavý milovník blížnych,
Dobrý strážca svojich bratov,
Napodobniteľ Ježiša Krista,
Milovník Kríža,
Ty, ktorý si pohrdol svetom,
Ty, ktorý si odmietol všetko dočasné,
Ty, ktorý si pohrdol svetskými dobrami,
Poraziteľ falošných démonov,
Vodca svätého vojska,
Pôvodca benediktínskeho rádu,
Obnoviteľ mníšskeho života,
Učiteľ disciplíny,
Zrkadlo dokonalosti,
Hviezda rehoľného života,
Okrasa Katolíckej cirkvi,
Regula chudoby,
Kvet čistoty,
Učiteľ poslušnosti,
Učiteľ rozlišovania,
Príklad pokory,
Vzor odriekania,
Učiteľ mlčanlivosti,
Kvet zbožnosti,
Kvet nábožnosti,
Kvet svätosti,
Ozdoba všetkej počestnosti,
Svetlo oddanosti,
Svetlo modlitby,
Svetlo kontemplácie,
Príklad tvojich bratov,
Príklad nábožnosti,
Príklad všetkých čností,
Chrám Svätého Ducha,
Ochranca tých, čo ťa vzývajú,
Ochranca tvojho rádu,
Patriarcha mníchov,
Otec tebe oddaných veriacich,
Kriesiteľ mŕtvych,
Vykonávateľ zázrakov,
Pripočítaný k patriarchom,
Rovný prorokom,
Nasledovník apoštolov,
Podobný mučeníkom,
Perla opátov,
Napodobiteľ pustovníkov,
Sláva vyznavačov,
Spoločník panien,
Spoluobčan všetkých svätých,
Víťaz nad pokušeniami,
Víťaz nad démonmi,

Od všetkého zlého, ochraňuj nás, Pane.
Od zanedbávania tvojich príkazov,
Od prestúpenia našich sľubov,
Od náporu všetkého zla,
Skrze sväté obrátenie nášho otca Benedikta,
Skrze príklad jeho života,
Skrze jeho svätú chudobu,
Skrze jeho horiacu lásku,
Skrze jeho preveľkú čistotu,
Skrze jeho hlbokú pokoru,
Skrze jeho vrúcne modlitby,
Skrze jeho sväté pôsty,
Skrze jeho svätú mlčanlivosť,
Skrze jeho obdivuhodné odriekanie,
Skrze jeho zásluhy a príhovor,

My hriešnici, prosíme ťa, vyslyš nás.
Aby si v nás rozlial a upevnil dokonalosť tvojej lásky,
Aby si nám udelil dokonalé umŕtvenie zmyselnosti a svojvôle,
Aby si nám udelil pravý kresťanský život podľa príkladu Reguly svätého Benedikta,
Aby si nás upevnil a posilnil v plnení povinností nášho stavu,
Aby si nám pomáhal stále rásť v čnostiach,
Aby si stále rozmnožoval a viedol benediktínsky rád,
Aby si nám udelil vytrvalosť v tvojej svätej službe,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Oroduj za nás, svätý otec Benedikt.
R. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Všemohúci večný Bože, ty si nám slávnym príkladom svätého opáta Benedikta ukázal víťaznú cestu pokory; daj, prosíme, aby sme bez omylu kráčali cestou tebe milej poslušnosti, ktorou nás tento ctihodný otec predišiel. Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.