Vyznanie viery

Eucharistia

Verím silne v Otca i Syna i Ducha Svätého,
Otca nezrodeného, Syna jednorodeného, Ducha Svätého z oboch pochádzajúceho,
a v týchto troch osobách v jedného Boha.

Verím, že ten istý Boží Syn sa počal z Ducha Svätého z Márie Panny.
Verím, že Panna Mária bola najčistejšia pred narodením,
bola pannou počas narodenia
a po narodení ostala pannou naveky.
Verím, že tento Syn Boží bol počatý medzi ľuďmi ako pravý človek bez hriechu.
Verím, že ten istý Boží Syn bol zajatý zo závisti zvrátenými židmi,
ktorý ho podvodne zajali, nespravodlivo zviazali, opľuvali a zbičovali.
Zomrel a bol pochovaný.
Zostúpil do podsvetia, aby odtiaľ vyslobodil svojich zajatých.
Zostúpil pre našu spásu a zmŕtvychvstal a vystúpil do nebies,
odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Verím v sviatosti, v ktoré verí a ktoré zachováva svätá Cirkev,
a zvlášť, že chlieb posvätený na oltári je pravdivým Telom
a víno pravdivou Krvou nášho Pána Ježiša Krista,
ktoré aj my prijímame na odpustenie našich hriechov,
v nádeji večnej spásy.
Verím v zmŕtvychvstanie tela, život večný. Amen.

Vyznávam a verím v svätú a nevysloviteľnú Trojicu,
Otca i Syna i Ducha Svätého,
jedného živého Boha,
jednej podstaty, jednej prirodzenosti, jedného majestátu a moci.
Vyznávame aj Otca, ktorý zaiste nebol zrodený ani stvorený, ale je večný.
Sám Otec nemá žiaden počiatok, z neho sa zrodil Syn a pochádza Duch Svätý.
On je však zdrojom a počiatkom celého Božstva.
Ten istý Otec, nevysloviteľný vo svojej podstate,
nevysloviteľným spôsobom zrodil zo svojej osoby Syna,
avšak nič iné, než je on sám,
zrodil: Boh — Boha, Svetlo — Svetlo.
Z neho teda pochádza všetko otcovstvo na nebi i na zemi.
Amen.

Vyznanie viery sv. Bruna, kartuziána (11. storočie)